Vision - der E.D.E. Newsletter

E.D.E. VISION ist der Newsletter der E.D.E.
Er erscheint vierteljährlich.

arrow-linkAktuelle Ausgabe

arrow-linkE.D.E. VISION Archiv

E.D.E. Broschüre

E.D.E. Broschüre 2013.

arrow-linkdownload

E.D.E. Kongress 2017, Torun

 Schweden

Swedish Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly (S.D.E.)

Mitglied der E.D.E.- Generalversammlung

ERIKA LÖRINCZY
Erika Lörinczy
CASA Berget
Hemtjänst och Rut-tjänster
Äldreomsorg
Brogatan 1
431 30 Mölndal
Schweden
E-Mail: erika.lorinczy@casasverige.com
www.sde-eu.se

Sekretariat

Jari Rajala
Paradgatan 11
521 73 Kinnarp
Schweden
E-Mail: jari.rajala@faloping.se
separator
EAHSA AGE Platform Save Age profound e-qalin