Vision - der E.D.E. Newsletter

E.D.E. VISION ist der Newsletter der E.D.E.
Er erscheint vierteljährlich.

arrow-linkAktuelle Ausgabe

arrow-linkE.D.E. VISION Archiv

E.D.E. Broschüre

E.D.E. Broschüre 2013.

arrow-linkdownload

E.D.E. Kongress 2017, Torun

 Schweiz

Berufsverband Sozial-Management bvsm.ch

bvsm.ch Office
Beat Zürcher
Postfach 8042 Zürich
Schweiz
E-Mail: b.zuercher@sko.ch
E-Mail: info@bvsm.ch
www.bvsm.ch

Mitglied der E.D.E.- Generalversammlung

Carlos Marty
Carlos Marty
Hubelweg 16
3254 Messen
Schweiz
E-Mail: camaro49@gmx.net

ARODEMS - Association romande et tessinoise des directeurs d’établissements médico-sociaux

ARODEMS
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 LAUSANNE
Schweiz
E-Mail: arodems@centrepatronal.ch
www.arodems.ch

Mitglied der E.D.E.- Generalversammlung

Enrica Sargenti
Casa Cinque Fonti
6575 San Nazzaro
Schweiz
E-Mail: e.sargenti@cinquefonti.ch

CURAVIVA.CH
VERBAND HEIME UND INSTITUTIONEN SCHWEIZ /
ASSOCIATION DES HOMES ET INSTITUTIONS SOCIALES SUISSES

Zieglerstrasse 53, Postfach 1003
CH - 3000 Bern 14
Schweiz
Tel.: +41 (0)31 385 33 41
Fax: +41 (0)31 385 33 34
E-Mail: m.donze@curaviva.ch
www.curaviva.ch

Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der E.D.E.

Dr. Markus Leser
Dr. Markus Leser
E-Mail: m.leser@curaviva.ch
separator
EAHSA AGE Platform Save Age profound e-qalin