Vision - der E.D.E. Newsletter

E.D.E. VISION ist der Newsletter der E.D.E.
Er erscheint vierteljährlich.

arrow-linkAktuelle Ausgabe

arrow-linkE.D.E. VISION Archiv

E.D.E. Broschüre

E.D.E. Broschüre 2013.

arrow-linkdownload

E.D.E. Kongress 2017, Torun

 Ungarn

Magyar Szociális Szervezők Egyesülete

Mitglied der E.D.E.- Generalversammlung

Dir. Laszlo Bakonyi
Dir. Laszlo Bakonyi
Pesti út 117.
1173 Budapest
Ungarn
E-Mail: bakonyi.laszlo@pestiut.hu

Andere Kontaktperson:

Andrea Kecskés
E-Mail: pestiut@pestiut.hu
separator
EAHSA AGE Platform Save Age profound e-qalin